Hizmetin Kapsamı ve Kullanım Koşulları 
Bu Web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), ……… (“ButikİstanbulLara”) ile https://butikistanbullara.com/ ‘ye (“Web sitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Web Sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Web Sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Web sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ………’e aittir.
Kullanıcı, Web Sitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca Web Sitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.
……… tarafından Web sitesi aracılığıyla verilmekte olan hizmetler, Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanmış olan Web sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Kullanıcılar Web sitesi kullanımı kapsamında kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kayıt sırasında Kullanıcı tarafından yazılan e-posta adresi Kullanıcı ’ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-posta adresi ile iki farklı Kullanıcı yaratılamaz. “Şifre” sadece Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. ……… şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu kullanım koşullarını ……… gerektiği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak Web Sitesi’nde yayınlanır ve aynı tarihten itibaren geçerli olur. Web sitesi hizmetlerinden yararlanan ve Web Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ……… tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
Hak ve Yükümlülükler 
………, Web Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Web Sitesi’ne üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olmak ve ……… tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.
Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.
………, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
………, Web sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ……… aynı zamanda; Kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Web Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
Kullanıcı, bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına ve yine aynı amaçlara yönelik olarak ……… ile paylaşılmasına açıkça izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.
Kullanıcı, bilgilerinin ……… tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. 
Kullanıcılar, Web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. ………, Kullanıcılar tarafından ……… ’ya iletilen veya Web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Fikri Haklar 
Bu Web Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Web Sitesi’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı ………’inin mülkiyetindedir. Bu Web Sitesi’ndeki bilgilerin ya da Web sitesi sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, yazılım kodları ile html kodu ve diğer kodlar Web sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Web sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ……… ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, ……… hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ……… hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ………’inin yazılı izni ile mümkündür. 
Devir 
………, bu Sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Kullanıcı, ………’inin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 
Mücbir Sebepler 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ……… bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ……… açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ………’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 
Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme 
Bu Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Antalya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
Sözleşmenin Sona Ermesi 
Bu Sözleşme, Kullanıcı Web Sitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. ………, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Web sitesi içinde yer alan Kullanıcının, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, ………’inin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
Bu Web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi, ……… tarafından Web sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar işbu Sözleşme hükümlerini Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.